Till navigering

Ineras prismodell

Från 1 januari 2016 använder Inera en ny prismodell som gäller för alla organisationer som använder våra e-tjänster. Inera har arbetat efter principen att alla som vill nyttja en ny tjänst ska betala lika mycket, oavsett när de ansluter sig.

Implementeringen av den nya prismodellen sker stegvis, målsättningen är att alla användare ska vara med och betala från och med år 2017.

Rättvisare prismodell gynnar alla

Ineras verksamhet har sedan starten huvudsakligen finansierats av landsting och regioner. Det har skett genom fakturering enligt en fast budgetram som utgått från invånarantalet i respektive organisation. Trots att Ineras uppdrag utökats år från år har budgetramen inte gjort det. Detta har tyvärr inneburit att Inera inte alltid haft tillräckliga medel för att driva verksamheten på ett tillfredställande sätt.

Den nya prismodellen behövs för att täcka de kostnader Inera har men också för att skapa en mer rättvis finansiering för de organisationer som använder våra tjänster. Kostnader för drift, förvaltning och utveckling har hittills främst bekostats av landsting och regioner. Nu är även kommuner, myndigheter, privata vårdgivare och leverantörer med och finansierar dessa kostnader.

Tydlig kostnadsbild

Alla kostnader för en tjänst redovisas. 

Öppen redovisning

Införandestöd debiteras separat.

 

Finansiering framöver

Finansieringfordelning_staplar

Observera att fördelningen i de olika staplarna är ungefärlig.


Tar hänsyn till en tjänsts hela livscykel

En grundläggande princip för den nya prismodellen är att prissättningen ska baseras på kostnaden för att producera en tjänst. Den totala kostnaden för att producera en tjänst räknas ut baserat på en tjänsts hela livscykel, så att kostnader för förvaltning, nödvändig vidareutveckling och konsumtion av infrastruktur räknas in. Även kostnader för support, marknadsföring och gemensam administration kommer att räknas in i priset.

Kostnadstäckning för utveckling

Prismodellen ger stöd för att utvecklingskostnader fördelas över flera år. Det ger kunder överblick över kostnader och att Inera har täckning för nödvändiga investeringar i olika utvecklingsfaser.

Billigare för vissa – dyrare för andra

Den nya prismodellen innebär att alla våra tjänster kommer att kosta pengar, och att alla som använder våra tjänster måste vara med och betala. Så har det inte varit förut. Dessutom har vi tagit betalt fullt ut av alla för vissa tjänster medan andra varit helt gratis för vissa organisationer. Avsaknaden av en rättvis och genomarbetad prismodell har resulterat i en skev och orättvis kostnadsfördelning. Därför kommer den nya prismodellen att innebära att det blir dyrare för de organisationer som inte tidigare betalat, medan priset för andra blir oförändrat eller till och med billigare.

På fakturan som landsting och regioner får kan det se ut som om kostnaden för tjänsterna har ökat. Så är inte fallet. Från och med 1 januari 2016 ingår alla kostnader för en tjänst (inklusive kundservice, gemensam infrastruktur, utveckling, overhead etc.) att ingå när priset redovisas. Tidigare har dessa gemensamma kostnader redovisats separat, och inte tillsammans med tjänstens pris. Genom att redovisa samtliga kostnader för en tjänst på ett tydligare sätt hoppas vi öka trovärdigheten och förståelsen för varför en tjänst kostar vad den kostar.

Successiv utveckling av prismodellen

Priscykel

 Prismodellen kommer successivt att utvecklas. Framöver kommer vissa tjänsters pris att baseras på användning – där är möjligt att mäta detta på ett rättvist sätt. Vi kommer att vara måna om att prismodellen utvecklas så att den blir rättvis och gynnar användning av tjänsterna.